Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA TOVAROV A SÚVISIACICH SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM WWW.KUCHYNESHOP.SK (ďalej len „VOP“)

vyhotovené v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIA POJMOV

 1. Predmetom týchto VOP je úprava všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú, resp. vznikli, medzi dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľom (ďalej aj len "objednávateľ") pri dodaní tovaru propagovaného prostredníctvom internetovej stránky www.kuchyneshop.sk. Táto právna úprava sa aplikuje aj v prípade, že medzi dodávateľom a objednávateľom dôjde k objednaniu tovaru prostredníctvom odkazu na internetovú stránku www.kuchyneshop.sk.

 2. Dodávateľom, ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetového portálu www.kuchyneshop.sk, sa na účely týchto VOP rozumie:

Obchodné meno: SAGITÁRIUS PLUS ms s. r. o.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

IČO: 52579549
DIČ: 2121111553
IČ DPH: SK2121111553

 

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39104/P

Bankové spojenie: SK49 7500 0000 0040 2782 9298 vedený v ČSOB, a.s.

Email: eshop@ssagitarius.sk

Telefonický kontakt: 0907 729 400

 

Dodávateľ pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

 1. Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba využívajúca služby dodávateľa spôsobom uvedeným v čl. II. týchto VOP.

 2. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon objednávateľa, ktorý adresuje dodávateľovi, za účelom dohody o cene a špecifikácie objednávaného tovaru.

 3. Tovarom sa na účely týchto VOP rozumie dodanie tovaru podľa ponuky prezentovanej na webstránke www.kuchyneshop.sk.

 4. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie osoba definovaná v čl. VI týchto VOP.

 5. E-shopom sa na účely týchto VOP rozumie internetový obchod dodávateľa umiestnený na doméne www.kuchyneshop.sk.

 6. Cenou sa na účely týchto VOP rozumie celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si objednávateľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

 7. Dopravným sa na účely týchto VOP rozumie cena za dopravu tovaru k objednávateľovi a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. inštalácia alebo vynesenie).

 8. Odborným posúdením sa na účely týchto VOP rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava, konkrétne Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Čl. II.

REGISTRÁCIA A NÁKUP V E-SHOPE

 1. Dodávateľ zabezpečuje predaj tovaru aj na základe objednávky zaslanej prostredníctvom internetovej stránky www.kuchyneshop.sk, a to buď sám alebo prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ním poverenej, a to za podmienok uvedených v týchto VOP a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka upravujúcich Kúpnu zmluvu (ak ide o kúpnu zmluvu).V prípade, ak bude objednávateľom objednaná aj montáž tovaru bude sa zmluva riadiť aj ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka upravujúcich Zmluvu o dielo (ak ide o zmluvu o dielo), pričom všetky ustanovenia týchto VOP sa na uvedený právny vzťah budú primerane vzťahovať.

 2. Objednanie tovaru v e-shope je podmienený registráciou v e-shope. Registrácia na stránke www.kuchyneshop.sk je možná v hlavnom menu pomocou tlačidla registrácia. Pri registrácii je potrebné vyplniť údaje, ktoré požaduje registračný formulár a pre účely dokončenia registrácie je potrebné kliknúť na tlačidlo registrovať. Po registrácii bude objednávateľovi schválená registrácia a príde mu potvrdzujúci email na emailovú adresu, ktorú pri registrácii uviedol. Pri opätovnom nákupe nie je potrebná ďalšia registrácia, stačí ak sa objednávateľ prihlási pomocou zadaného mailu a hesla pri prvej registrácii. Dodávateľ uvádza, že užívateľské kontá objednávateľov v e-shope sú chránené heslom a všetka komunikácia medzi dodávateľom a objednávateľom je chránená zabezpečeným protokolom tzn. SSL.

 3. Po registrácii a prihlásení si objednávateľ má možnosť vybrať tovar z nasledujúcich kategórii: "dvierka", "drezy" a "batérie". Počas celého nákupu je navigovaný k vytvoreniu správnej objednávky, pričom požadovaný tovar nie je možné vložiť do košíka pokiaľ nie sú vyplnené všetky polia. Pri štandardizovanom tovare, ktorým môžu byť "drezy" alebo "batérie" si objednávateľ vyberá z konkrétneho typu len množstvo. Pri tovare na mieru, najmä pri tovare "dvierka" sa jedná o zákazkovo vyrábaný tovar, kde sa volí farba, rozmery, typ a ďalšie doplnkové parametre podľa výberu a požiadaviek objednávateľa. E-shop je nastavený tak, že nedovoľuje zadať rozmery, farbu, alebo iné parametre, ktoré nie je možné pri danom tovare vyrobiť. Dodávateľ nezodpovedá za chybné a neúplné údaje uvedené objednávateľom pri objednávaní tovaru ani za prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi mohla vzniknúť. Objednávateľ za zaväzuje aj takto chybne objednaný tovar prevziať a uhradiť.

 4. Po zadaní parametrov a množstva výrobkov objednávateľ pridá tovar do košíka kliknutím na ikonku košík. Do obsahu košíka je možné kedykoľvek počas nákupu nahliadnuť a jeho obsah je možné ho do uzavretia objednávky meniť.

 5. Pre ukončenie objednávky je potrebné kliknúť na košík a zvoliť voľbu dokončiť objednávku. Pred odoslaním objednávky je potrebné zvoliť spôsob dopravy a spôsob platby, pričom objednávka sa uzatvára a potvrdzuje kliknutím na tlačidlo vystaviť objednávku, čím sa rozumie prejav vôle objednávateľa odoslať objednávku s povinnosťou platby.

 6. Potvrdením objednávky tovaru sa objednávateľ zaväzuje tovar odobrať a uhradiť ním potvrdenú kúpnu cenu. Potvrdením objednávateľ objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil a vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s obsahom týchto VOP ako vyhlasuje, že pozná vlastnosti objednaného tovaru, ako aj cenu tovaru, ktorú je objednávateľ povinný za tovar uhradiť dodávateľovi.

 7. Po zaslaní objednávky príde objednávateľovi potvrdzujúci email so sumarizáciou objednávky, aktuálnym znením VOP, formulárom podľa prílohy č. 2 k týmto VOP, faktúra a následne aj v po úhrade ceny aj potvrdenie o úhrade a informácia o termíne dodania.

 8. Objednávateľ si po prihlásení do systému e-shopu môže skontrolovať v akom stave je jeho objednávka, pričom objednávateľovi sú priebežne zasielané aj informačné emaily o zmene stave objednávky.

 9. Doručením notifikačného emailu so sumarizáciou objednávky podľa čl. 7 tohto článku sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednaného zvoleného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré vyplývajú z týchto VOP a dokumentov zaslaných objednávateľovi zo strany dodávateľa.

 10. Tovar pred odoslaním zo skladov dodávateľa prejde kontrolou kvality.

 11. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak dodávateľ umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.

 12. Dodávateľ sa zaväzuje, že objednávateľom poskytnuté osobné údaje bude spracúvať len na účely splnenia práv a povinností vyplývajúcich z týchto VOP a bude ich chrániť v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 13. Dodávateľ výslovne upozorňuje objednávateľa, že nezodpovedá za nesprávne nastavenie monitora objednávateľa v čase objednávky, a z toho plynúci prípadný rozdiel vo farbe tovaru na internete a v skutočnosti. V prípade akýchkoľvek pochybností objednávateľa o správnosti výberu farby je objednávateľ oprávnený navštíviť kamennú predajňu dodávateľa a vybrať si farbu tovaru podľa vzorkovníka.

Čl. III.

DODANIE TOVARU

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi ním objednaný tovar za podmienok stanovených v týchto VOP a príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj podľa osobitných dojednaní, ktoré v konkrétnom prípade medzi sebou dodávateľ a objednávateľ písomne alebo ústne dohodnú a ktoré nie sú súčasťou vyššie uvedených predpisov.

 2. Písomnou dohodou sa rozumie ak sa dodávateľ a objednávateľ dohodnú na určitom spôsobe a podmienkach dodania tovaru, ktoré nie sú obsahom týchto VOP a ktoré si navzájom adresovali najmä zaslaním e-mailovej správy alebo ich špecifikoval objednávateľ vo svojej objednávke. E-mailovou adresou sa u dodávateľa rozumie: eshop@ssagitarius.sk. E-mailovou adresou sa u objednávateľa rozumie e-mailová adresa, ktorú uviedol pri registrácii.

 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä úplné a pravdivé informácie o tovare, ktorý si objednáva. V prípade, ak má objednávateľ záujem aj o inštaláciu tovaru, pre účely zistenia podmienok a rozsahu prác potrebných na riadnu inštaláciu tovaru je objednávateľ v prípade potreby povinný umožniť dodávateľovi vykonanie obhliadky miesta , kde sa bude tovar inštalovať.

 4. V prípade, že objednávateľ dodávateľovi neposkytne ním požadované potrebné informácie, má dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Zároveň má voči objednávateľovi právo na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so začatím zabezpečovaním a prípravou tovaru pre objednávateľa vznikli do momentu odstúpenia od zmluvy, čo sa týka najmä (no nie výlučne) tovaru, ktorý je pripravovaný podľa osobitných požiadaviek objednávateľa.

 5. V prípade, že sa objednávateľ rozhodne nainštalovať dodávateľom dodaný tovar svojpomocne, je povinný dodržiavať všetky pokyny uvedené dodávateľom. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vady inštalácie alebo za poškodenie tovaru, zničenie alebo stratu, či inú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla pri, alebo v dôsledku, svojpomocnej inštalácie. Objednávateľ v plnom rozsahu sám zodpovedá za škodu, ktorá mu pri svojpomocnej inštalácii tovaru vznikne.

 6. Informácie zverejnené na internetovej stránke www.kuchyneshop.sk, majú najmä prezentačný charakter. Dodávateľ môže kedykoľvek, bez predošlého súhlasu objednávateľa, zmeniť alebo doplniť údaje uverejnené na stránke www.kuchyneshop.sk. Dodávateľ nezodpovedá za úplnosť, aktuálnosť a správnosť informácií a ani za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesprávneho výkladu a použitia alebo v súvislosti s nesprávnym výkladom a použitím informácií zverejnených na stránke www.kuchyneshop.sk.

 7. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar objednaný objednávateľom bude dodaný riadne a včas, podľa objednávky zadanej objednávateľom a dodatočných pokynov a upozornení dodávateľa oznámených objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy.

 8. Objednávateľ je oboznámený s tým, že vzhľadom na možnú formu objednania diela prostredníctvom internetovej siete, nie je v možnostiach poskytovateľa zabezpečiť bezchybnú a ničím nerušenú nepretržitú prevádzku internetového portálu www.kuchyneshop.sk. Z uvedeného dôvodu poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá zákazníkovi vznikla výpadkom internetového pripojenia, dlhodobým alebo krátkodobým obmedzením prevádzky internetovej stránky www.kuchyneshop.sk, spôsobenej napr. jej údržbou. Uvedené skutočnosti nemajú žiadny vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.


 

Čl. IV.

CENA, SPÔSOB PLATBY A DODANIE TOVARU

 1. Dodávateľovi patrí za tovar dodaný na základe objednávky zadanej objednávateľom cena dohodnutá medzi objednávateľom a dodávateľom prostredníctvom objednávky v e-shope, a ktorá vychádza z požiadaviek a parametrov zadaných objednávateľom.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar objednávateľovi v lehote do 14 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky v prípade ak ide o tovar na sklade a v lehote do 6 týždňov, ak ide o tovar vyrobený na mieru podľa požiadaviek klienta, pričom dodávateľ dodá objednávateľovi tovar na adresu, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela na základe faktúr vystavených dodávateľom a v lehotách uvedených v objednávke, pričom úhradou sa rozumie moment pripísania fakturovanej ceny diela na účet dodávateľa.

 3. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže objednávateľ uhradiť výlučne a to vopred platobnou bránou cez e Platby VÚB. Za takúto úhradu ceny si objednávateľ neúčtuje žiaden poplatok.

 4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru riadne a včas má dodávateľ právo na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,025 % denne z dlžnej sumy, za každý deň omeškania s platením faktúry.

 5. Dodávateľovi patrí dohodnutá cena aj v prípade, že sa tovar nedodal, ak bol ochotný tovar dodať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nedodaním tovaru, čo zarobil inak. Pokiaľ dodávateľa zdržali v dodaní tovaru okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.

 6. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, resp. zruší zadanú objednávku, pred dodaním tovaru zo strany dodávateľa, je povinný dodávateľovi zaplatiť cenu tovaru, ktorý zadal do výroby podľa osobitných požiadaviek objednávateľ do momentu odstúpenia objednávateľa.

 7. Dodávateľ má právo zrušiť objednávku objednávateľa a teda odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípade ak sa objednaný tovar (alebo jeho nenahraditeľný komponent) prestal vyrábať. O uvedenej skutočnosti je dodávateľ povinný informovať objednávateľa bezodkladne po tom, čo sa o uvedenej skutočnosti dozvedel.

Čl. V.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Objednávateľ pristúpením k týmto VOP potvrdzuje, že bol dodávateľom riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a o tom, že dodávateľ zodpovedá za vady tovaru podľa predpisov slovenského súkromného práva.

 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 3. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy objednávateľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedená iná doba. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa postupom uvedeným v tomto článku VOP.

 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým objednávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má objednávateľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pod "väčším počtom vád" sa rozumejú aspoň 3 vady a pod pojmom "opätovný výskyt vady" sa rozumie vyskytnutie sa identickej vady po jej minimálne dvoch predošlých opravách.

 5. Pri prevzatí tovaru je povinnosťou objednávateľa bezodkladne vykonať kontrolu toho, či mu bol dodaný tovar riadne, najmä to či mu prišlo všetko v súlade s jeho objednávkou v e-shope a v požadovanom množstve. Rovnako je povinný bezodkladne skontrolovať a obzrieť si či tovar resp. jeho obal nie je poškodený.  

 6. Aj v prípade ak bol objednávateľovi dodaný tovar zrejme vadný, poškodený alebo v menšom množstve, ako bol objednaný, je objednávateľ povinný aj takýto tovar prevziať a uvedené výhrady do 24hodín od prevzatia doporučenou zásielkou alebo emailom oznámiť dodávateľovi a tým si uplatniť nároky z titulu zodpovednosti za vady. Na neskoršie reklamácie z dôvodov podľa prvej vety sa prihliadať nebude a nebudú zo strany dodávateľa prijaté. Odmietnutie prevzatia tovaru objednávateľom podľa prvej vety zakladá právo dodávateľa na odstúpenie od zmluvy.

 7. Ak bol objednávateľovi dodaný iný tovar, ktorý si neobjednal, má objednávateľ povinnosť do 36 hodín doporučenou zásielkou alebo emailom kontaktovať objednávateľa. V takomto prípade nemá objednávateľ povinnosť tovar prevziať, o čom ale musí spísať protokol o neprevzatí zásielky s osobou, ktorá tovar prepravila a dodala.

 8. Reklamovať tovar možno doporučenou zásielkou adresovanou do sídla dodávateľa, alebo na emailovej adrese dodávateľa uvedenej čl. I. týchto VOP. Objednávateľ je povinný uviesť kontaktné a identifikačné údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, ako aj opis samotného tovaru, vytýkanej reklamovanej vady ako aj špecifikovať objednávku, na ktorú je reklamácia naviazaná.

 9. Záruka na dodaný tovar sa nevzťahuje ani na vady a škody spôsobené:

 • neodbornou manipuláciou s tovarom, najmä pri jeho svojpomocnej inštalácii objednávateľom,

 • v dôsledku prirodzeného alebo nadmerného mechanického opotrebenia,

 • z dôvodu zanedbania starostlivosti o tovar zo strany objednávateľa,

 • nepriaznivými poveternostnými a klimatickými vplyvmi spôsobenými živelnou pohromou (veterné smršte, tornáda, povodne, požiare a pod.),

 • externými vplyvmi,

 • v dôsledku vyhláseného výnimočného alebo vojnového stavu,

 • z dôvodu neoznámenia vád zjavných už pri prevzatí tovaru objednávateľom,

 • v dôsledku použitia tovaru v rozpore s dokumentáciou, návodmi a technickými normami a odporúčaniami, ktoré sa na tovar viažu prípadne boli tovaru priložené,

 • z dôvodu uplynutia záručnej doby,

 • iných okolností nezávislých od vôle dodávateľa a pod..

 1. Dodávateľ je povinný reagovať na reklamáciu zákazníka. V prípade, že zistí, že reklamácia je dôvodná, je povinný bezplatne túto vadu sám odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie.

 2. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Takéto oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie môže dodávateľ realizovať aj zaslaním emailu na emailovú adresu objednávateľa, ktorú uviedol pri registrácii v e-shope. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď objednávateľ po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak došlo z dôvodu reklamácie v záručnej lehote k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 5. Nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa prechádza momentom prevzatia tovaru od objednávateľa. Ak objednávateľ tovar včas neprevezme, tak sa za moment prevzatia tovaru bude považovať moment kedy dodávateľ umožní objednávateľovi nakladať s tovarom aj napriek skutočnosti, že objednávateľ tovar neprevzal.

Čl. VI.

OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SPOTREBITEĽA

 1. Tieto osobitné ustanovenia sa aplikujú výlučne v prípade, že objednávateľ je spotrebiteľom. V prípade ak niektoré ustanovenia VOP sú v rozpore s osobitnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa v týchto VOP alebo právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike, vždy sa uplatní úprava pre spotrebiteľa priaznivejšia.

 2. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kuchyneshop.sk, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy, ktorou je aj kúpna zmluva alebo zmluva o dielo uzavretá podľa týchto VOP, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 3. Na právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa okrem týchto VOP a Obchodného zákonníka, aplikuje aj zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa (v texte aj len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

 4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 5. Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol zo strany dodávateľa riadne poučený o možnosti odstúpenia od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z..

 6. Poučenie o možnosti uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je Prílohou č. 1 týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť .Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je Prílohou č. 2 týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

 7. V prípade, že spotrebiteľ, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli a ktoré vynaložil pri výrobe a zabezpečení tovaru od externých dodávateľov. Rovnako je povinný nahradiť dodávateľovi všetko čím sa obohatil na úkor dodávateľa, najmä cenu dodávateľom dodaného tovaru a prác, ktoré dodávateľ pre objednávateľa, ktorý je zároveň spotrebiteľom, vykonal až do momentu účinného odstúpenia od zmluvy.

 8. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné momentom jeho doručenia v písomnej forme dodávateľovi. Písomnou formou sa rozumie vyplnený a spotrebiteľom podpísaný formulár, ktorý je Prílohou č. 2 týchto VOP. Doručenie je účinné momentom, keď riadne vyplnený a podpísaný formulár dôjde dodávateľovi, buď poštou alebo v prílohe emailovej správy.

 9. V súlade ustanovením §3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. dodávateľ informuje objednávateľa v postavení spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a dodávateľ, proti ktorému návrh smeruje. Orgánom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je na takéto rozhodovanie príslušný je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia, ktorý je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na webovej stránke http://www.economy.gov.sk/. Rovnako má spotrebiteľ možnosť využiť na alternatívne riešenie sporov aj tzv. ODR platformu. Relevantné linky:

 • https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 • http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Dodávateľ oznamuje spotrebiteľovi, že neprijal žiadne osobitné kódexy správania, ktoré by vymedzovali správanie sa dodávateľa, a ktoré by sa zaviazal dodržiavať vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam.

 1. Spotrebiteľ pristúpením k týmto VOP potvrdzuje, že bol dodávateľom riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni dodávateľa, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi dodávateľovi na vybavenie.

 3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, dodávateľ ho týmto poučuje spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v z. n. p. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia podľa tohto bodu záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 6. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 7. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O ukončení reklamačného konania môže dodávateľ informovať objednávateľa aj formou emailu, pričom sa má za to, že aj v takomto prípade bude písomná forma podľa predchádzajúcej vety dodržaná.

 8. Odborné posúdenie podľa tohto článku musí obsahovať

 1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

 2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

 3. popis stavu výrobku,

 4. výsledok posúdenia,

 5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Čl. VII

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 1. Tieto osobitné ustanovenia sa aplikujú výlučne v prípade, že objednávateľ je spotrebiteľom podľa čl. VI. bod 2.

 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ má súčasne oprávnenie v rámci lehoty na odstúpenie po prevzatí tovaru, tento tovar rozbaliť a odskúšať, no výlučne primeraným spôsobom a výlučne za účelom zistenia vlastností a funkčnosti tovaru.

 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť,

 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy dodávateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bodu 2 tohto článku u dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto VOP.

 2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v nasledujúcich vetách tohto bodu a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dodávateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. V tejto súvislosti dodávateľ osobitne poučuje objednávateľa, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 3. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 4. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej v tomto článku aj len "platby"), čím nie je dotknuté ustanovenie bodu 7 tohto článku.

 5. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s dodávateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 6. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť dodávateľovi poštou, dodávateľ je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku.

 7. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia nesmie byť poškodený, je potrebné k nemu priložiť doklad o kúpe a všetku dokumentáciu, pôvodný obal a príslušenstvo s ním pôvodne dodávané. Spotrebiteľ v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku iného než bežného opotrebenia počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 2 tohto článku VOP.

 9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 2 tohto článku. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi dodávateľom alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená dodávateľom po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať dodávateľovi z dôvodov podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania dodávateľovi na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

Čl. VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kuchyneshop.sk.

 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. V opačnom prípade nie je oprávnený sa domáhať ich dodržiavania voči objednávateľovi.

 3. Pokiaľ objednávateľ nesúhlasí s obsahom týchto VOP, je oprávnený opustiť internetovú stránku www.kuchyneshop.sk a tam poskytované služby nevyužiť.

 4. Texty, články, logá a iný obsah internetovej stránky www.kuchyneshop.sk sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva (autorského práva, práva ochranných známok, právo doménových mien a pod.). Bez písomného súhlasu dodávateľa nie je možné obsah týchto stránok rozširovať, s výnimkou hypertextových odkazov.

 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť obsah a rozsah ponúkaných tovarov a služieb, resp. ich častí, poskytovaných prostredníctvom portálu www.kuchyneshop.sk.

 6. Objednávateľ pristúpením k týmto VOP súhlasí, že v plnom rozsahu akceptuje komunikáciu na diaľku, najmä telefonickú a emailovú komunikáciu a bude považovaná za platnú, účinnú a pre obe strany plne záväznú, pokiaľ osobitné ustanovenia týchto VOP neustanovujú inak. V prípade doručovania prostredníctvom pošty sa poštová zásielka bude považovať za doručenú aj po márnom uplynutí úložnej lehoty, v prípade, ak zásielka bola zaslaná na adresu zmluvnej strany a to prvým dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu.

 7. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Ak má objednávateľ postavenie spotrebiteľa, právny vzťah sa bude spravovať aj so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v spojení so zákonom o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákonom o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 8. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby akékoľvek spory, ktoré vyplynú z týchto VOP boli riešené zmierom.

 9. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP stratili platnosť alebo účinnosť, alebo sú platné, resp. účinné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.Strany týchto VOP sa zaväzujú dotknuté ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením v znení, ako bude najviac zodpovedať pôvodnému účelu dotknutého ustanovenia.

 10. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Pristúpením a súhlasom s týmito VOP objednávateľ potvrdzuje súhlas s tým, že rozhodným právnym poriadkom pre každý zmluvný vzťah, na ktorý sa VOP budú vzťahovať bude právny poriadok Slovenskej republiky a rovnako aj súhlas s tým, že prípadné spory budú prejednané príslušným súdom Slovenskej republiky.

 11. Objednávateľ výslovne prejavuje svoju vôľu a vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu a vez výhrad oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich bez výhrady dodržiavať.

 

 

Zvolen, dňa 22.03.2023 Mgr. Miloš Střelec

 

 

Príloha č. 1 k VOP:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, prípadne tovar dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene), alebo posledný diel alebo kus tovaru (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom) na adrese SAGITÁRIUS PLUS ms s. r. o., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Email: eshop@ssagitarius.sk, Telefonický kontakt: 0918 722 796. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali a je prílohou VOP.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Príloha č. 2 k VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu SAGITÁRIUS PLUS ms s. r. o., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 52579549, Email: eshop@ssagitarius.sk, Telefonický kontakt: 0918 722 796:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Používaním stránok prevádzkovateľa SAGITÁRIUS PLUS s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.